Reisevilkår

Reisevilkår – Aktive Fredsreiser
Aktive Fredsreiser - Travel for Peace sine vilkår baserer seg på
"Lov om pakkereiser" av 25.08.95 med senere endringer, samt
"Alminnelige vilkår for pakkereiser" av 01.04.07 utarbeidet av Reisebransje-seksjonen i Virke og Forbrukerombudet.
Vilkårene gjelder for forbrukerkjøp. På grunn av våre leverandørers salgsbetingelser, er våre regler for avbestilling avvikende i forhold til normalreglene i "Alminnelige vilkår for pakkereiser"

BESTILLING OG BETALING
Kunden vil bli fakturert direkte fra Aktive Fredsreiser. Etter påmelding skal det betales et depositum med forfall 3 mnd. før avreisedato.
Når betalingen av depositumet er gjort, er bestillingen bindende for kunden. Aktive Fredsreiser er tilsvarende bundet, men først når betaling er registrert på vår konto. Det regnes ikke som avbestilling å unnlate å betale depositum, og avbestilling må skje skriftlig til oss. Hovedfaktura har betalingsfrist 35 dager før avreisedato. Når skriftlig turbestilling skjer nærmere enn 35 dager før avreise, er bestillingen bindende for kunden fra og med bestillingstidspunktet. Da sendes kun én faktura ut. Kunden må alltid kontrollere at mottatte turplan/fakturaer gjelder riktig tur/dato, at alt stemmer med bestilling og at korrekt påstigningssted er påført. Hvis feil oppdages må Aktive Fredsreiser umiddelbart kontaktes.

PRISER OG ENDRINGER AV PRISER
Prisene inkluderer de ytelser som er nevnt under hver enkelt tur. Det er spesifisert på faktura eller på turplanen. Grunnlag for våre priser er transportpriser, valutakurser, pris- og offentlig skatte/avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss rett til prisendring dersom uventede reguleringer skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 21 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 10% kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest 7 dager etter mottatt prisforhøyelse, tar kontakt med Aktive Fredsreiser for å benytte seg av hevingsretten.

PARTENES PLIKTER
1. Arrangørens plikter.
Arrangøren plikter å gjennomføre turen i samsvar med avtalen,  og å gjøre kunden oppmerksom på reisevilkårene. Arrangøren skal i de tilfeller det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

2. Kundens plikter. Reisen skal være betalt før avreise. Du har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med navn/bestilling. Flybilletten er et verdipapir som du har ansvar for på hele reisen. Mistes billetten må den reisende bekoste fremskaffelse av ny billett. Kunden plikter å rette seg etter de ordensbestemmelser og anvisninger som er gitt av offentlige myndigheter, arrangøren og andre som har ansvar for gjennomføring av turen. Dersom kunden grovt tilsidesetter sine plikter, kan vedkommende nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen. Retur må i slike tilfeller foretas for kundens egen regning og uten noen form for ansvar fra arrangøren. Kunden har da ikke rett til tilbakebetaling fra arrangøren og kan gjøres erstatningsansvarlig hvis denne med vilje eller med grov uaktsomhet påfører arrangøren tap.

Kunden plikter å gi Aktive Fredsreiser de relevante informasjoner som
han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av reisen. Den
som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Aktive Fredsreiser er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en reise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

Kunden plikter til å gjøre opp ekstra regninger som blir pådradd underveis, for eksempel minibar og telefon.

AVBESTILLING ENKELTPERSONER /GRUPPER
Ved avbestilling innen 60 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr på kr 200,- pr pers. Ved avbestilling mellom 59 - 35 dager før avreise, betales et beløp tilsvarende depositum på turen og ved avbestilling 34 - 15 dager før avreise belastes 50 % av turprisen. Ved avbestilling 14 - 0 dager før avreise/ ved manglende oppmøte/ ved manglende pass e.l. tilbakeholdes 100 % av turprisen.

FLYBILLETTER, NORWEGIAN, BESTILT VIA AKTIVE FREDSREISER: TIDSFRISTER OG AVBESTILLINGSREGLER
(ANDRE FLY-SELSKAP, SE SIDE 2 I TURTILBUDET)

Depositum på 20 % av billettprisen inkl. skatter og avgifter må betales innen 14 dager etter at tilbudet er bekreftet. Depositum må betales inn samlet, og er ikke refunderbart ved avbestilling av hele gruppen.
Restsum betales senest 35 dager før avreise og må betales samlet.
Det er tillatt å redusere antall reisende med inntil 10 % pr strekning uten tap av depositum. Siste frist for reduksjon, er èn virkedag før betalingsfrist av restsum. Det gis ingen refusjon av innbetalt restsum.
Ved avbestilling av flyreisen er det flyselskapets egne vilkår for avbestilling som gjelder. Disse finner du på linken nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at flybilletter på økonomiklasse ikke er refunderbare, uansett årsak til kanselleringen.
Ved alle flyreiser reiser man i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje. Flyselskapets reisevilkår: http://www.norwegian.no/kundeservice/Reiseinformasjon/grupper/

AVBESTILLING VED SYKDOM
Avbestillingsbeskyttelse er inkludert i de fleste helårs reiseforsikringer og bør tegnes gjennom forsikringsselskap. Da gjelder forsikringsselskapets regler. Avbestillingsforsikring kan tegnes samtidig med at reisen bestilles, og senest ved innbetaling av depositum. Dette kan gjøres gjennom Aktive Fredsreiser.

INNSTILLING AV EN REISE
En tur kan avlyses av Aktive Fredsreiser dersom;
1. Det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel Aktive Fredsreiser i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Aktive fredsreiser plikter å gi den reisende skriftlig beskjed om kansellering så snart som mulig og ikke senere enn 30 dager før avreise.
2. Det inntreffer forhold som Aktive Fredsreiser ikke er herre over (force majeure).
F. eks: fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter epidemier eller lignende.
3. Forhold på reisemålet/reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen.

MANGLER – RETTING AV MANGLER
Turen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes den reisende eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag den reisende må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.
Aktive Fredsreiser har rett til å kunne rette mangelen om dette er mulig eller dekke den reisendes eventuelle utgifter i denne sammenheng. Kunden må hvis mulig, reklamere til Aktive Fredsreiser sin representant på stedet eller til kontoret.
Følgende regnes ikke som mangler;
1. Endrede reisetider eller andre avvik av mindre betydning som Aktive fredsreiser ikke kan råde over.
2. Vær- og naturgitte forhold ut over det normale.
3. Hendelser som oppstår p.g.a. den reisendes egne forsømmelser

EVENTUELLE KLAGER – TVISTER
Dersom den reisende mener det er grunn til å klage på gjennomføringen av turen skal forholdet umiddelbart tas opp med vår representant som vil prøve å rette på saken. Klager etter hjemkomst kan evt. bety at kunden mister sine rettigheter. Den absolutte klagefristen er satt til 28 dager etter reisens avslutning og skal være skriftlig. Den reisende kan ha rett til kompensasjon for tap eller skade som blir påført som en følge av at Aktive Fredsreiser ikke oppfyller sine forpliktelser.
Hvis det mellom Aktive Fredsreiser og kunde oppstår uenighet om forståelse av de alminnelige reisevilkårene og Aktive Fredsreisers egne vilkår, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan kunden bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for Selskapsreiser innen 4 uker etter endelig svar fra Aktive Fredsreiser og Aktive Fredsreiser har opplyst om fristen. Se www.reiselivsforum.no

Vi tar forbehold om evt. endringer i gjeldende bestemmelser.
Aktive Fredsreiser/Travel For Peace tar forbehold om eventuelle trykkfeil i våre kataloger og tilbud samt om eventuelle endringer i priser, valutakurser, betingelser, skatter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykt eller reisene er publisert på internett.
Aktive Fredsreiser er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsform.  Lovpliktige garantier er stilt overfor Reisegarantifondet. www.rgf.no

Aktive Fredsreiser / Travel for Peace AS
Fredshuset, Kranveien 4b, Postboks 19, N-4951 RISØR
Telefon: 37 15 39 00
Fax: 37 15 43 58
kontor[AT]aktive-fredsreiser.no
www.aktive-fredsreiser.no

Oppdatert 04.05.15