Helgas innlegg Fangenes Testamente 2015

OM AKTIVE FREDSREISER

Takk til alle dere som har møtt frem her i dag og markerer utdelingen av prisen Fangenes Testamente sammen med oss. Vi er glad for at vi også i år er så heldige å ha tidsvitner sammen med oss som har overlevd 2. verdenskrig. Fangenes Testamente bygger jo på tidsvitnenes erfaringer.

Aktive Fredsreiser er en holdningsskapende fredsorganisasjon som ønsker å gi ungdom tro på at konflikter kan løses, at fred kan skapes og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

Vi ønsker å formidle kunnskap om folkemord, slik at det ikke skal skje igjen. Dessverre har det skjedd igjen og vi har nå også tidsvitner fra nyere folkemord.

Vi tar historien på alvor – for framtidens skyld.
Vår felles hukommelse er en felles erindring om historiske hendelser vi ikke nødvendigvis har opplevd selv, men som likevel har vært, og er med på å danne den verden og de samfunn vi er en del av i dag. Vår felles hukommelse er gitt fra generasjon til generasjon gjennom historieformidling basert på ulike kilder fra tiden hendelsene fant sted. «Den som ikke kjenner historien, må leve den om igjen» sies det. I dette ligger det at om vi bruker historien som veiviser i nåtiden og inn i framtiden, kan vi unngå å havne i situasjoner som er destruktive for enkeltmennesker og også for hele menneskeheten. Om vi bruker historien riktig, og lærer av de feilene som ble begått, står vi godt rustet til arbeidet med å bevare og utvikle gode samfunn.

I år er det et helt spesielt år. Vi har 70 års markeringen etter 2. verdenskrigens slutt. Vi har deltatt på markeringene i Auschwitz, Theresienstadt, Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen og Ravensbrück og lagt ned en krans på disse stedene.
Jeg har skrevet ned noen tanker i Auschwitz:

AUSCHWITZ I BRAKKE NR. 20
O du min søster
O du min bror
Deres lidelser er også mine.
Deres fortvilede dødskamp
MÅ ikke være forgjeves.

Deres lidelser og våre tårer
MÅ munne ut i fred
i respekt for menneskeverdet.

Deres blod og våre tårer
gjødsler verdens gjord.
Fredsblomsten gror opp
blir stor som en solsikke.
Får kraften fra dere og fra oss.
Vi fremelsker det gode i hvert menneske.
Det onde forsvinner, det gode gror opp.

O du min søster
O du min bror
Hvil i fred
Vær viss om at dine lidelser
ikke var forgjeves.
Sammen med våre tårer
skal det skapes fred.

I år kan vi også feire 70 år med fred i Europa, med 2 unntak. Dette er den lengste perioden med fred i Europa. Vi gleder oss over denne fredskulturen.

I år har vi nesten 16 000 reisende på våre skoleturer.
På disse dokumentasjonsreiser fokuserer vi på kunnkapsformidling, flerkulturell forståelse, FN’s menneskerettigheter, menneskeverd, rettferdig fordeling, miljø og eget ansvar. Vi fokuserer også på fredsskapende prosesser og betydning av forsoning. Klasseturene er et minne for livet. Norge er det landet i Europa med færrest nynazister og min påstand er at det er p.g.a. disse holdningsskapende klasseturene.

Når det gjelder forsoning har vi Nelson Mandela og Aktive Fredsreisers beskytter Blanche Major som forbilde. Blanche har overlevd Auschwitz. Hun sa: Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men jeg er sikker på at vi kan gjøre mye med fremtiden, men det må forsoning til.

Fred i tanker og handling har vi et godt forbilde i Mahatma Gandhi. Han sa: Hvert enkelt menneske har enorme muligheter til å gjøre noe viktig for verden. Vi må utnytte mulighetene våre og vise mot. Vi må overvinne frykten. Men, du må selv kunne forandre deg hvis du vil forandre verden. Vi må ha tro på det gode, tilgivelse er nøkkel for fred. Toleranse er nødvendig. Vi må søke sannheten gjennom kunnskap, vi må kjempe men uten å bruke vold, vi må leve enkelt, vi må snakke sammen og være i dialog, vi må arbeide for likhet og ikke hate noen, Det er handling som forandrer verden, ikke prat, sa Gandhi

Aktive Fredsreiser har som mål

Å bidra til å skape fredskulturer. Skape gode holdninger som gir gode handlinger.
Vår målgruppe er ungdom i alderen 16 år.
Vi ønsker å bekjempe nynazisme og fremmedfrykt.
Vi ønsker å synliggjøre at vi alle kan bidra til å skape en bedre verden uansett utgangspunkt. Vi kan ikke si vi visste ikke eller vi fikk ordre, vi har ansvar for det vi gjør og det ønsker vi å formidle til ungdommene på våre turer.
Vi fokuserer på folkemord, at det har skjedd igjen i Kambodsja, Ruanda Burundi, gamle Jugoslawia og nå i Syria og Pakistan og mange flere land. Hva kan vi gjøre for at folkemord opphører? Tidsvitnene forteller oss at det verste som finnes er likegyldighet og derfor arbeider vi mot likegyldighet.
Jeg vil takke våre reiseledere for en flott innsats, god kundebehandling og høy kunnskapsnivå.

Jeg vil også takke kontoret som har stått på. Vi har svært dyktige medarbeidere som hver gjør en glimrende innsats. Jeg vil også takke styret som passer på økonomien og gjør gode valg.
Jeg vil takke våre gode rådgivere.
Vi er nå 11 ansatte på kontoret og vi har 90 reiseledere.

Vi ønsker å bidra til å skape en bedre verden og vi ønsker å vise at det er mulig for alle å bidra til det.

Verden har blitt bedre. Flere får skolegang, det er færre kriger, bedre helse, men vi vet at det er fremdeles mye som må gjøres for at de fleste mennesker får det godt. Vi har også et ansvar overfor flyktninger, asylanter og Rom-folket. Vi er den første generasjonen i verden som har mulighet til å avskaffe sult.

Vi har arbeidet for 1000 års målene og vil også arbeide for bærekraftsmålene som kommer nå.

Vi ønsker å utvikle vårt Landeskogen Peace Center i Setesdalen til et globalt senter for freds- og menneskerettighetsarbeid med fokus på miljø.

Vi ønsker å arrangere trommer for fred hvert år den 2. oktober på Mahatma Gandhis fødselsdag.

Mahatma Gandhi sier til oss:

Verden har nok for alle behov, men ikke alles grådighet
Du må være den forandringen som du ønsker å se i verden.

Vårt ønske er, at vi alle bidrar til å bygge fredskulturer og gjerne få fredsdepartementer i alle land.
Vi er alle en viktig brikke i dette store puslespillet.

Jeg har også reflektert over bruken av tid:

Tid brukes til så mangt
Tid til å lese
Tid til å hvile
Tid til å arbeide
Tid til å elske
Tid til venner
Men vi bruker alt for liten tid
til å tenke over
hva som er viktig i livet.