Finansiering av temareiser og ny § i opplæringsloven

Einar Gunleiksrud, rådgiver i Aktive Fredsreiser
04.01.03

Etter ønske fra Stortinget om å gjøre gratisprinsippet i grunnskolen mer reelt sendte Utdannings- og forskningsdepartementet tidlig i 2002 et forslag til endring av loven ut på høring. I juni 2002 forelå resultatet i Odelstingsproposisjon nr. 94. Her finner vi foruten selve lovforslaget en gjennomgåelse av høringen og departementets egne konklusjoner. Litt ut i desember 2002 forelå  komitéinnstillingen (Innst.O.nr.43), og 16. desember vedtok Odelstinget den nye lovteksten (Besl.O.nr.52).

§ 2-15 Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring
Elevane har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.

Lovendringen vil særlig merkes ved at leirskoleopphold nå skal dekkes over skolebudsjettet og ikke lenger av elevene selv gjennom egenandeler. Med dagens kommuneøkonomi er det dessverre helt urealistisk at temareiser - slik vi tenker oss-, kan dekkes over skolebudsjettet på samme måte som leirskoleopphold.  Men nevnes skal at flere kommuner yter verdifull støtte.

Hva betyr den nye loven for dere som nå skal være med å finansiere temareiser med Aktive Fredsreiser? Det vil kunne leses ut av veiledningen til den nye lovteksten som departementet sender skolene straks loven er sanksjonert - trolig omkring månedskiftet jan. febr. 03. Det som nå synes klart - ut fra  proposisjonen, komitéinnstillingen og debatten i Odelstinget - er at det ikke lenger kan kreves inn egenandeler fra den enkelte deltaker. Midler må komme fra for eksempel dugnadsinnsats, elevbedrift, ulike arrangementer og gaver. Foresattes bidrag kan også være i form av gaver, helst anonymisert.  Deltakelse på en temareise skal ikke være betinget av gave.  

Det betyr at det meste av den aktiviteten som har foregått i regi av økonomikomitéer - av elever og foreldre - , kan fortsette som før uberørt av ny lov. Ved mange skoler har denne virksomheten ekspandert og år for år skaffet stadig mer i reisekassa. Slik felles innsats for en god sak i miljøet rundt den enkelte skole, nevnes av mange i høringen  som svært positiv, og departementet slutter seg til i sine konklusjoner (Ot.prp. nr 94). 

Saksordfører under behandlingen i Odelstinget, Karita Bekkemellem Orheim, sa det slik: "Foreldrenes engasjement og frivillige innsats i skolen er viktig og skal ikke på noen måte begrenses."  Turene med Auschwitz på reiseplanen ble nevnt direkte av statsråd Kristin Clemet som eksempel på tiltak som ingen vil skal rammes av ny lov: "Vi må være klar over at det foregår aktiviteter i tilknytning til skolen som er meget positive, som jeg tror det er utenkelig at vi skulle kunne påby at alle skulle gjennomføre, eller som vi uten videre kunne si at det skal kommunene dekke…………. det er klart det er neppe noe vi kan påby alle skoler å gjøre. Det er eksempel på noe som jeg tror heller  ingen i denne sal vil si skal være forbudt å gjøre. Vi må utvise sunt skjønn og fleksibilitet"

Rolf Reikvam, komitéleder, konkluderte slik i debatten: "Det grunnleggende prinsipp og det vi vedtar i dag, er at det ikke kan kreves inn egenandeler." En klar oppsummering.

Det vises stor oppfinnsomhet i å skaffe midler til å finansiere temareiser Send gjerne noen ord til vår nettadresse om hvordan dere gjør det. Det kan bli til hjelp og inspirasjon for andre.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE