Prosjekt Polen - Tematur med Aktive Fredsreiser

En reise i demokratiets og menneskeverdets navn

Aktive Fredsreiser har tatt med skoleungdommer fra hele landet på tematurer til Polen, Tsjekkia og Tyskland. Dette arbeidet gjør vi fordi vi har en usvikelig tro på at det nytter å vise unge mennesker konsekvensen av de diktatoriske styreformene som blant annet nazismen og fascismen representerer. Vi tror at ungdommen gjennom en slik tematur kan vaksineres mot likegyldighet.
Det rystende Holmliadrapet i februar 2001 viser at det er viktigere enn noen gang å skape sunne holdninger hos de som vokser opp.

Da er det synd å oppleve alle de vanskene som noen ganger oppstår når skoler går i gang med å planlegge turer med Aktive Fredsreiser. Det argumenteres gjerne med at turer som arrangeres i grunnskolen ikke skal koste noe, fordi alle elever skal ha den samme mulighet til å delta på skolens arrangementer uansett foreldrenes økonomi. Dette er et ideelt standpunkt som blir omgått på de fleste skoler, både på barne- og ungdomstrinnet.

Mange barneskoleklasser reiser på leirskole. I praksis er det som regel foreldrene som betaler både reise og opphold. Noen kommuner gir tilskudd, og noen elever er flinke til å spare, men som oftest er det foreldrene som bærer hovedbyrden.

Temareiser på ungdomstrinnet koster også penger. Men heldigvis finnes det gode måter å både finansiere reisene på, og å forankre turene i skolens prosjekter og pedagogiske opplegg.

Det som skal til er:

  • En eller flere kreative lærere vom vil noe og som synes slike reiser er viktige.

  • Det hjelper med en positiv administrasjon (men det er ikke nødvendig)

  • En positiv skolesjef er viktig, eller betydningsfulle politikere som er positive til opplegget.

  • En foreldergruppe som ser betydningen av slike reiser.

Har man med seg en eller flere av disse gruppene finnes det muligheter!

Derfra kan en starte det hele som et prøveprosjekt. Til det finnes det prosjektmidler både lokalt, på fylkesplan og sentralt.

Det er derfor hyggelig å kunne legge fram et eksempel fra en skole som er i gang med et slikt prosjekt. Det er fullstendig i tråd med Aktive Fredsreisers mål og ånd, og vi synes Gimsøy ungdomsskole har laget en ypperlig skisse for hvordan en kan realisere og få mest mulig ut av en slik holdningsskapende reise.

Gimsøy ungdomskoles prosjektskisse for

- PROSJEKT POLEN 2002 -

Prosjekt Polen 2002 er et samarbeidsprosjekt mellom elevene i årets niende klasser, deres foreldre og Gimsøy ungdomsskole.

Prosjekt Polen 2002 er i utgangspunktet ikke en tradisjonell avslutningstur på tiende klassetrinn, men et prosjekt som det skal jobbes aktivt med i ca. 1 ½ år. Det vil inneholde planlegging, organisering, økonomisk planlegging, idéskapende tiltak, aktiv jobbing, og ikke minst vil det være et miljøskapende arbeid i forkant av en eventuelt reise til Polen i februar/mars 2002.

Skolen ønsker å benytte Aktive Fredsreiser som turarrangør, og vil integrere deres målsettinger i prosjektet.

Utgangspunkt for prosjektet

Elevene i niende klasse hadde et sterkt ønske om å reise med Aktive Fredsreiser til Polen og Tyskland og lære mer om solidaritet, fredsprosesser, historie og å se minnesmerker over menneskelig organisert ondskap som konsentrasjonsleirene representerer. Dette ønsket førte til at det ble etablert et samarbeid på tvers av klassene mellom elever og foresatte.

Det ble arrangert to felles informasjonsmøter hvor alle elevene og foresatte var invitert. En representant fra Aktive Fredsreiser var tilstede og informert om turen. I tillegg fortalte seks elever og tre foresatte fra skolens avgangsklasser våren 2000 om sin tur til Polen og Tyskland, og svarte på spørsmål.

Etter dette møtet ble det etablert arbeidsgrupper bestående av elever og foresatte. Det har meldt seg minst fire foresatte fra hver klasse som er villig til å fullføre Prosjekt Polen 2002 med en reise til Polen. Tre av skolens ansatte har også signalisert at de er interessert i å være med.

Varighet

Prosjektet ble satt i gang i november 2000 og varer ut skoleåret 2002 med en eventuell tur til Polen og Tyskland i februar/mars 2002.

Målsetting

A) Å gi 120 ungdomsskoleelever og deres foresatte en unik sjanse til å jobbe sammen - på tvers av generasjoner og sosialt etablerte relasjoner mot et stort felles mål.
B) Å fremme et godt miljø, både sosialt og læringsmessig, i nært samarbeid med skolen

Økonomi

Aktive Fredssreisers åtte dagers tur koster ca 3000 kroner, med reise, overnatting, mat og innganger betalt. I dette beløpet ligger en gratis billett pr. 30 elever. I tillegg må elevene ha noe lommepenger.

Dette er mye penger. Men, en håper at ved å samarbeide, være kreative og benytte seg av alle de ressursene en har i en så stor gjeng som dette, kan elevene tjene inn et betydelig beløp. Minimum halvparten av kostnadene for reise og opphold skal tjenes inn via dugnader og andre aktiviteter som gir inntekter. Det iverksettes en spareordning hvor elevene kan spare den andre halvparten av kostnadene.

Felles innsats blir et nøkkelord.

Det sendes jevnlig ut et idédugnadsskjema til hjemmene hvor elever og foresatte kommer med gode ideer til hva som kan gjøres, hvem en kan kontakt osv. for å tjene mest mulig penger.

Organisering

  • Arbeidsgrupper. Det etableres arbeidsgrupper bestående av elever og foresatte.  

Foreløpig er følgende grupper etablert:

Administrasjonsgruppe- bestående av åtte medlemmer - en foresatt og en elev fra hver klasse.
Mandat: Skrive søknad med prosjektbeskrivelse, oppfølging av søknaden, kontakt med skolen, kontakt med Aktive Fredsreiser, føre logg over arbeidet, sende ut samlet rapport om arbeidet hver tredje måned.
Fellesarrangementsgruppe
- bestående av åtte medlemmer - en elev og en foresatt fra hver klasse. 
Mandat: Planlegge og koordinere minimum to fellesarrangmenter, innhente ideer fra elever og foresatte, føre logg over arbeidet, rapportere status til administrasjonsgruppa hver tredje måned.
Dugnadsgrupper - fire grupper, en for hver klasse - to elever og to foresatte fra hver klasse, gruppene møtes også til fellesmøter.
Dugnadsgruppe A - 2 elever og 2 foresatte fra klasse A
Dugnadsgruppe B - 2 elever og 2 foresatte fra klasse B
Dugnadsgruppe C - 2 elever og 2 foresatte fra klasse C
Dugnadsgruppe D - 2 elever og 2 foresatte fra klasse D
Mandat: Skaffe til veie, planlegge og organisere dugnader for klassene, innhente ideer fra elever og foreldre, føre logg over arbeidet, rapportere status til administrasjonsgruppa hver tredje måned.
Dokumentasjon: En legger opp til følgende:
Det føres logg over all aktivitet.
Statusrapport sendes ut hver tredje måned.
Ved endt prosjektperiode skrives en prosjektrapport.

Faglig innhold

Gjennom prosjektet vil en integrere de aller fleste fagene i det praktiske arbeidet. Matematikk, norsk, historie, samfunnsfag, geografi, kunst og kultur, heimkunnskap, tysk og engelsk osv.

Det sendes jevnlig ut idedugnadsskjema hvor alle kan komme med gode ideer.

Skien 4.12.00

Lærerkontakt for Aktive Fredsreiser

Ser et slikt prosjekt ut som en god løsning på din skole, for dine barn, for dine elever? 
Ta kontakt med Aktive Fredsreiser.
Du kan også ringe Risør ungdomsskole, som har lang erfaring med slike prosjekter.Spørsmål i forbindelse med faglige forberedelse til turen, kan stilles til vår lærerkontakt Bjørn Egil Olsen. Han kan også hjelpe hvis en foreldergruppe må arrangere turen uten lærer. Bjørn Egil er selv lærer og har lang erfaring med disse reisene. 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE