En stor inspirasjon til videre arbeid

Av Inger Stavelin

I år var det stabsprest Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset som fikk Aktive Fredsreisers pris Fangenes Testamente. Feltprestene ga uttrykk for glede, stolthet og takknemlighet for at deres arbeid med å heve den etiske standarden blant norske soldater blir lagt merke til og verdsatt. – Denne prisen er en stor inspirasjon til videre arbeid med etikk i Forsvaret, sa feltprestene.

Mæland ogAktive Fredsdager ble arrangert for femte gang i år, og prisen Fangenes Testamente ble delt ut for fjerde gang. Sentralt i disse fredsdagene i Risør sto et stort arrangement i Risørhuset, der folk fra Forsvaret, Institutt for fredsforskning PRIO og Aktive Fredsreiser deltok.

Bård Mæland er redaktør i og har vært initiativtaker til de to fagtidsskriftene Pacem og Journal of Military Ethics, som begge fokuserer på hva som skal til for å unngå krigsforbrytelser og sikre en høy moralsk standard i et militært system. De senere åra har feltprestkorpset jobbet med å lære soldater og befal viktigheten av at de gjør selvstendige, etiske vurderinger i alle ledd i forsvarssystemet. Siden Nürnbergprosessen har man ikke kommet unna en krigsforbrytelse med å si at ”Jeg fulgte bare ordre”. For å kunne stå i mot impulser til å bli et maktredskap for det onde, må det skapes en beredskap og en bevissthet hos hver enkelt soldat. Overgrep begått av soldater har vært oppe i media flere ganger de siste åra, noe som har aktualisert og poengtert viktigheten av det forebyggings- og bevisstgjøringsarbeidet som Mæland og hans kolleger i feltprestkorpset gjør.

Mæland- Jeg er beveget over måten denne prisen er skaffet til veie på, sa Bård Mæland i sin takketale, og viste til at det er skoleelevers reiser til Auschwitz som bærer prisen økonomisk. Prisen er på 50.000 kroner, et håndmalt diplom og en medalje. Mæland var imponert over Aktive Fredsreisers vidsyn når de kombinerer holdningsskapende arbeid på sine bussreiser, med oppmerksomhet på forskere som ikke alltid ser at deres arbeid blir sett og verdsatt.

Feltprestkorpset samarbeider nært med PRIO, og seniorforsker og samfunnsfilosof Henrik Syse ga uttrykk for glede over at prisen kunne gå til Forsvaret i år.

– Dette er ikke en demonstrasjon mot pasifisme, som vi har stor respekt for. Men vi HAR et forsvar og spørsmålet om hvordan etikken brukes og integreres der er viktig, påpekte Syse.

Det er Tollef Larsson som har gitt Aktive Fredsreiser ideen til Fangenes Testamente. Han ønsket å sette fokus på hva vi lærte om det onde gjennom Den andre verdenskrig, og hvordan vi kan forebygge at noe tilsvarende skjer igjen. I år var Tollef dessverre ikke frisk nok til å være med på prisutdelingen, og flere talere ga uttrykk for at de savnet ham.

Forsvarsledelsen var representert under prisutdelingen ved generalmajor Espen Amundsen. Han sa at Forsvaret ikke er i mål når det gjelder etikk, men at arbeidet med å få fram etiske kunnskaper og holdninger er viktige i en organisasjon som er satt til å forvalte makt.

Konferansier Vidar Fjeldstad leste en hilsen og gratulasjon til prisvinnerne fra oslobiskop Ole Christian Kvarme, som takket både feltprestene og de som står bak prisen.

- Det har vært en utrolig fin og spesiell helg, sier daglig leder Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun gledet seg spesielt over å høre hvordan prismottakerne tolker prisen: som en stor anerkjennelse og inspirasjon til videre arbeid.

- Det er tydelig at denne prisen er blitt anerkjent og betyr mye i forskermiljøene i Norge, som ikke er så bortskjemte med priser, sier hun.

I tillegg til prisutdelingen er Aktive Fredsdager også et samlingspunkt for mange av Fredsreisers reiseledere, tidsvitner og også noen lærere fra skoler som har vært med på disse turene. Mange av disse ga uttrykk for hvor viktig det er med slike ”vannhull” der en får faglig påfyll og ny inspirasjon til å fortsette med holdningsskapende arbeid blant ungdom.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE